۱.نظر شما درباره اعتبار آزمایشات پزشکی هم چون dnaو… که کارشناسان آن را در اثبات نسب قاطع می دانند چیست؟ ۲.درتقابل این آزمایشات و اماره ی فراش در نفی نسب کدام یک مقدم است؟ ۳.امکان تفیک در لعان اطفالی که با فاصله ی کم تر از شش ماه با یکدیگر متولد می شوند ولی متخصصان امر یقین دارندکه از دو پدر متفاوت می باشند چیست؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱- آزمایشات پزشکی اگر اطمینان آور باشد حجیت دارد.

۲_ اگر آزمایشات پزشکی اطمینان قطعی بیاورد حجیت دارد و الا طبق اماره فراش عمل می شود.

۳_ اگر امکان اجرای اماره فراش نباشد و یا بر اساس فرائن مطمئنه مرد بداند که یکی از آن دو طفل منتسب به او نیست حق لعان دارد و الا جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن