• آیا برای دختران بین سنّ انجام فرائض دینی از قبیل نماز و روزه با احکام امضائی و معاملاتی فرقی قائل هستید یا هر دو را در ۹ سالگی می دانید؟

جواب: اگر توان بدنی و به عبارت دیگر قدرت و رشد، کامل باشد تفاوتی بین وجوب احکام عبادی و صحّت در احکام غیر عبادی وجود ندارد. البتّه در احکام عقود (به معنای عام) اضافه بر بلوغ، رشد هم لازم است، و اگر رشد کافی وجود نداشته باشد صحّت عقد مشکل است؛ همچنانکه در احکام عبادی اضافه بر بلوغ، توان بدنی و قدرت هم شرط عمل است؛ لذا اگر قدرت وجود نداشته باشد بسیاری از احکام عبادی واجب نیست.

  • حدّ بلوغ و حدّ رشد چیست؟

جواب: حدّ بلوغ برای دختر، نُه سال (قمری) و برای پسر، ۱۵ سال (قمری) تمام است، یا یکی از نشانه های مذکور در رساله؛ ولی حدّ رشد آن است که فرد بتواند وظایف اجتماعی خود از جمله نفع و ضرر را تشخیص دهد.

  • آیا تقلید بچّه ممیّز، صحیح است؟

جواب: تقلید ممیّز، صحیح است.

  • منظور از سنّ تمیز در روابط زن و مرد برای بچّه ها چگونه است؟

ج: درک و فهم کودکان با هم تفاوت میکند و لذا سنّ مخصوصی را نمی توان معیّن کرد لکن زمانی که احساس شود کودکی درک و فهم زشتی و زیبایی برخی حرکات عفیفانه یا خلاف عفت را بفهمد عرفا ممیّز محسوب می شود.

  • آیا برای سن بلوغ می توان ماه های شمسی را ملاک قرار داد؟

ج: ملاک در بلوغ، ماههای قمری است نه شمسی.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن