درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

بعضی افراد برای اموات خود در قبرستان عمومی که وقف عام است اطراف قبر را به متراژ و مساحت زیادی تصرّف و تحجیر کرده و مانع دفن دیگران می شوند حکم آن چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: قبرستان وقفی، عمومی است و کسی نمی تواند آن را تحجیر کند و مانع از دفن دیگر مؤمنین شود.

مشاهده کامل

اگر وسیله ای به سرقت رود و چندین دست بگردد آیا صاحب وسیله، آن را نزد هر شخصی ببیند می تواند بگیرد یا فقط از شخص اوّل حق مطالبه را دارد؟ حال اگر قیمت فعلی آن چند برابر شده است تکلیف چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در دست هر کسی که ببیند میتواند به او مراجعه کند و مال را بگیرد و آنها به افراد قبلی مراجعه می کنند.

مشاهده کامل

اگر شخصی بداند چیزی که عاریه گرفته، غصبی است حکم استفاده هایی که تا به حال از آن نموده است چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: استفاده هایی که قبل از علم به غصبیّت کرده، اشکال ندارد و ضامن نیست ولی بعد از علم به غصبیّت، دیگر نمی تواند از آن استفاده کندو در صورت خسارت ضامن است.

مشاهده کامل

اگر مال مثلی مانند گندم را از شخصی غصب کنند یا سرقت نمایند آیا باید مثل آن جنس پرداخت بشود یا قیمت آن کفایت می کند؟ بنابر فرض دوّم، قیمت وقت غصب ملاک است یا قیمت زمان پرداخت؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در مثلی، آنچه که ضامن می شود مثل است ولی با تراضی، به قیمت هم تبدیل می شود و قیمت روز آن جنس باید محاسبه شود مگر قیمت افت کند که احتیاطا باید بالاترین قیمت داده شود.

مشاهده کامل

اگر کسی چیزی را از بچّه یا دیوانه غصب کند به چه کسی باید آن را بدهد؟ اگر آن شیء تلف شده باشد تکلیف چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به ولیّ او باید بپردازد و در صورت تلف شدن عین، قیمت روز آن پرداخت شود مگر قیمت روز کمتر باشد که احتاطا باید بالاترین قیمت از زمان تلف پرداخت شود.

مشاهده کامل

اگر شخصی طلا و نقره ای از کسی غصب کند و یا سرقت نماید در زمان تأدیه با توجّه به اینکه قیمت فعلی آن کمتر از زمان غصب آن شده است فقط خود طلا و نقره را برگرداند یا مابه التفاوت آن را هم بپردازد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر عین مال مغصوب موجود است، عین را باید بپردازد ولی اگر موجود نیست احتیاطا بالاترین قیمت آن را باید بپردازد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن