آیا جایز است برای کسی که بر تقلید میّت باقی است در مسائل مستحدثه به فتوای مجتهد حی عمل کند در حالی که نمی تواند نظر مجتهد میّت را بدست آورد؟ آیا در اینگونه مسائل هم باید از اعلم تقلید کند و اگر امکان شناخت اعلم نباشد وظیفه چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: نظر به اینکه در مسائلی می توان باقی بر میّت بود که عمل شده است لذا در کلّ مسائل مستحدثه باید از مجتهد حی تقلید کرد و در صورت تعذّر از شناخت اعلم، باید از کسی که جائز التّقلید است تقلید شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن