آیا خون به ارث می رسد؟ آیا وراث در صورت عدم تعیین تکلیف مورث برای خون گرفته شده از وی، می توانند بر آن اعمال نظر کنند و یا آن را داخل در ترکه قلمداد نمایند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: خون به ارث نمی رسد و جزو ترکه میت محسوب نمی شود و در صورت قابلیت انتفاع با حکم حاکم شرع ورثه میتوانند از آن استفاده کنند و حق اولویت دارند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن