احتراما استدعا دارم بیان فرمایید در فرض مسئله ذیل که شخصی سرقفلی مغازه ای را حدودا ۳۰سال قبل به شخصی واگذار نموده و هردوی آنها فوت نموده باشند وهمچنان ملک تجاری به استناد همان واگذاری در اختیار مستاجرین باقی باشد ویکی از ورثه بدون اذن مالک اقدام به واگذاری عین مستاجره به دیگری نماید وحال سوال اینست که: اول: قرارداد اجاره که بین طرفین منعقد بوده ودرآن مدت قید نشده ولی تا تاریخ این مرقومه همچنان ادامه داشته آیا نیاز به فسخ دارد یا لزومی به فسخ نیست ووراث مالک هر زمان بخواهند می توانند درخواست تخلیه بدهند دوم : بر فرضی که نیاز به فسخ قرارداد باشد آیا برخی از وراث به تنهایی می توانند درخواست فسخ قرارداد اجاره را بدهند یا خیر یا اینکه توافق تمام ورثه لازم است . سوم : اگربر فرضی که نیاز به فسخ نداشت آیا چند نفر از ورثه می تواننددرخواست به تخلیه ملک نمایند در صورتی که سایر ورثه تمایلی به تخلیه نداشته باشند یا نیازمند توافق همه وراث می باشد . چهارم : اگر صرفا یکی از ورثه (مستاجر )اقدام به انتقال مورد اجاره نموده باشد ووراث دیگر اطلاعی از این موضوع نداشته باشند آیا این حق برای وراث موجر ثابت میگردد که بتوانند درخواست تخلیه یا فسخ نمایند

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ صاحب سرقفلی مالک آن می باشد و تا زمانی که مالک ملک آن را خریداری نکرده باشد نمیتواند درخواست تخلیه ملک را به وراث صاحب سرقفلی بدهد.

۲_ باید تمام ورثه توافق بر تخلیه و یا فروش سرقفلی داشته باشند

۳_ درخواست تخلیه از طرف برخی از ورثه مالک مانعی ندارد و باید پول سرقفلی را بپردازند لکن باید ورثه صاحب سرقفلی تماما رضایت به آن داشته باشند

۴_حق برای دیگران پابرجا است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن