از بعضی روایات اینطور فهمیده می شود که در صورت عدم حضور شخص در سه نماز جمعه، منافق تلقی می شود: الف: آیا این مسئله به زمان حضور معصوم اختصاص دارد یا اینکه عمومیّت دارد؟ ب: آیا منطوق و مفهوم ترک حضور، حمل بر کراهت می شود یا تحریم؟ ج: آیا این حکم، شامل بانوان هم می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در جائی که نماز جمعه واجب عینی باشد عدم حضور، مصداق واقعی نفاق است امّا در زمان غیبت مصداق حقیقی نفاق نیست البتّه بانوان در این حکم استثناء شده اند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن