الف: اگر از جد و جدّه ای که هر دو بهائی هستند، فرزند ذکوری متولّد شود و آن فرزند ذکور بعد از زمان بلوغ نیز مسلمان نشده باشد و همچنان بهائی باشد آیا از نظر شرعی در باب ارث، فردی مرده محسوب می شود؟ ب: اگر این فرزند ذکور دارای پسری مسلمان باشد در آن صورت احکام ارث در قبال این نوه مسلمان چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: خیر.
ب: آن نوه مسلمان از کافر ارث می برد و با وجود ورثه مسلمان، ورثه کافر ارث نمی برد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن