الف: اگر از جد و جدّه ای که هر دو کافر هستند فرزند ذکوری متولّد شود آن فرزند ذکور، بعد از بلوغ نیز به دین اسلام مشرّف نشده باشد و همچنان کافر باشد اگر چه آن فرزند ذکور هنوز زنده است، از نظر شرعی فردی مرده محسوب می شود؟ ب: اگر این فرزند ذکور دارای پسری مسلمان باشد در این صورت احکام ارث در قبال این پسر مسلمان به چه صورت خواهد بود؟ ج: اگر از جد و جدّه ای که هر دو مرتد هستند، فرزند ذکوری متولّد شود و آن فرزند ذکور بعد از زمان بلوغ نیز مسلمان نشده باشد و همچنان کافر باشد آیا از نظر شرعی در باب ارث، فردی مرده محسوب می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: خیر، فرد مورد نظر انسان زنده است و احکام زنده بر او بار می شود.
ب: مسلمان از کافر ارث می برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد.
ج: اگر این جد و جدّه، وارث مسلمانی ندارد اموال آنها به حاکم شرع می رسد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن