الف: بعد از فوت پدرم، من صغیر بودم و برادرم خود را صاحب و مالک اموال می دانست. از پدرمان دو قطعه زمین به ما ارث رسیده بود که برادرم بدون هماهنگی آن دو را فروخته است. اینجانب الان بالغ و عاقل شده و به سنّ قانونی رسیده ام. چون برادرم بدون اجازه من زمین ها را فروخته است بنده قصد دارم دو قطعه زمینی را که ایشان فروخته است از خریدار پس بگیرم. آیا از نظر شرعی و قانونی می توانم چنین اقدامی کنم؟ ب: در منطقه ما، سایر مردم بعد از فوت فرد، یک سهم اضافی برای ازدواج فرزند صغیر در نظر می گیرند. که برادرم برای من درنظر نگرفته است. آیا از نظر شرعی می توانم مطالبه چنین حقّی را داشته باشم؟ ج: طبق احکام شرعی، بعد از فوت شوهر، زن از شوهرش یک هشتم اموال را به ارث می برد ولی با وجودی که خود پدرم نیز به زبان اقرار کرده بود که از ملک هم به مادرم بدهند مادر اینجانب را از گرفتن چنین حقّی محروم کردند. آیا مادر اینجانب بعد از گذشت چندین سال از فوت پدرم می تواند حقّ سهم خودش را بگیرد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: اگر بدون مصلحت صغیر فروخته شده باشد شما می توانید معامله را بهم بزنید ولی اگر با مصلحت انجام شده فقط برادر بزرگتر بدهکار است. ب: سهم اضافی از نظر شرعی صحیح نیست مگر آنکه پدر وصیّت کرده باشد به سهم اضافی که از ثلث اموال محاسبه می شود. ج: همسر متوفّی یک هشتم از اموال غیر منقول را می برد و از ملک نیز اگر وصیّت کرده باشد و بیش از ثلث نباشد آن را هم ارث می برد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن