اگر روزه‏دار چند بار قىّ كند روزه او چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر قىّ كردن بى‏اختيار باشد، اشكال ندارد مگر در شب كارى كرده باشد، كه بداند در روز موجب قىّ شود كه آن روز را بعداً بايد قضا كند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن