اگر شخصی به خاطر دو شاهد عادل، بنای تقلید از مجتهدی را بگذارد و بعد از چند سال متوجّه شود که آن دو عادل، خُبره نبوده¬اند و دسترسی به دو شاهد عادل خبره برای او میسّر نشود، چه چیزی بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر به طریقی اعلمیّت یا اجتهاد آن مرجع برای او محرز شده است می تواند باقی بر آن مرجع باشد و الّا از مرجع دیگری که ظنّ به اعلمیّت او دارد تقلید کند واگر ظن به اعلمیت هیچ مرجعی ندارد مخیر است از یکی از مراجع معظم، تقلید کند و احتیاطا از کسی که با تقواتر است تقلید کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن