اگر شخص روزه دار جنب باشد و تا قبل از اذان ظهر متوجّه آن نشود و پس از آن، غسل ارتماسی نماید، آیا روزه اش باطل می شود؟ اگر بعد از غسل متوجّه شود که در حال روزه، غسل ارتماسی نموده است، آیا قضای آن واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر فراموش کرده که روزه است و غسل ارتماسی کرده است، غسل و روزه او صحیح است، امّا در صورت علم به روزه دار بودن، غسل و روزه او هر دو باطل است وباید روزه را قضا کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن