اگر صورت انسان، به مقدار کمی، خون آمده باشد، در صُور ذیل چه حکمی دارد: الف: عین نجاست، از صورت، قبلاً رفع شده امّا تطهیر نشده است. حال اگر فرد آب به صورتش بزند، حکمش چیست؟ ب: اگر عین نجاست، مثل جوش صورت، به اندازه سرسوزنی بر روی صورت مانده باشد چه حکمی دارد؟ ج: آیا با چند مُشت آب به صورت ريختن که عین نجاست زائل می گردد اطراف صورت هم طاهر است؟ د: آیا می توان، با پای خیس از فرشی که آب نجس روی آن ریخته و محل آن دقيقاً معلوم نیست عُبور نمود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: اگر آب به صورت بریزد و جریان پیدا کند صورت پاک می گردد.
ب: یک سر سوزن هم نجس است لذا اگر بداند با ریختن آب، عین نجس برطرف نشده است صورت نجس است و آب صورت هم نجس می شود.
ج: اطراف صورت هم پاک می گردد.
د: اگر یقین دارد که آب بر روی فرش ریخته به هر مقداری که احتمال عقلایی داده می شود آب نجس به آن منطقه ریخته باید تطهیر گردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن