اگر كسى وصيّت كند كه من نماز و روزه بدهكار هستم ولى تصريح نكرده كه براى من قضا كنيد و يا اينكه تصريح كرده كه قضاى عبادت¬هاى فوت شده را نمايند منتهى از طرفى او وصيّت به ثلث نكرده آيا ورثه از اصل مال پول بگيرند و به شخصى بدهند تا براى ميّت نماز و روزه را قضا كند يا قهراً اوّل ثلث را جدا كنند و از ثلث مصرف كنند اشكال ندارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر تصريح نكرده كه بايد از مال او نماز و روزه قضا شود، بر پسر بزرگتر واجب است كه عمل به وظيفه كند و نماز و روزه پدر را قضا كند و اگر تصريح كرده كه از جانب او قضا كنند ولى تصريح به خروج قيمت جهت استيجار از ثلث نكرده، بايد از ثلث براى او استنابه كنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن