اگر لكّه‏اى در اعضاء وضو به وسیله جوهر بوجود آيد كه ديگر پاك نشود وضو گرفتن چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه لكّه داراى جرم باشد و امكان پاك كردن آن نباشد با همان حالت وضو بگيرد و وضوى او حكم وضوى جبيره را دارد و اگر امكان پاك كردن هست بايد پاك كند و امّا اگر لكّه را پاك كرد و جرمى نداشت ولى رنگ آن باقى باشد ضررى به وضو نمى‏زند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن