اگر مرجع از دنیا برود و مقلّد او با فتوای مرجع زنده ای بر تقلید باقی بماند و بعد از مدّتی شک کند که با فتوای کدام یک از مراجع تقلید باقی مانده است، چه چیزی بر او واجب است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: مجدّداً با فتوای مرجع اعلم زنده باقی باشد یا رجوع به حیّ کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن