اگر چیزی به زور وارد دهان روزه دار شود و یا سر او داخل آب گردد آیا روزه اش باطل می گردد؟ اگر وادار به باطل کردن روزه اش شود، مثلاً به او بگویند که اگر روزه ات را نخوری، ضرری به مال یا خودت وارد می سازیم، او هم برای دفع این ضرر غذا بخورد آیا روزه اش صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر او را اجبار کنند به طوری که اختیار از او سلب شود، روزه باطل نیست ولی اگر او را اکراه کنند، روزه باطل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن