اگر کسی زمین موقوفه ای که مسکونی است را از متولی وقت اجاره کند و با پرداخت حق تملک اعیانی طبق پذیره اعلامی از طرف اوقاف به متولی وقت ،در آن عرصه، اعیانی احداث نماید و مدت زیادی مالک اعیانی و هم متصرف عرصه است، آیا این امر یعنی موقوفه بودن و تصرف طولانی مدت مستاجر دلیل میشود بر اینکه متولی فعلی باید اجاره بهای عرصه در سال جاری را نازل تر از قیمت عرفی اجاره عرصه اخذ نماید یا اینکه متولی باید اجاره امسال را با رعایت مصلحت موقوفه به قیمت عرفی سال جاری دریافت نماید.

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر در ضمن قرارداد اجاره شرط خاصی ذکر نشده است متولی میتواند اجاره ملک وقفی را به قیمت روز و بر اساس مصلحت وقف دریافت کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن