با سلام و دعای خیر در یک معامله خریدار صحت معامله را به تایید ثالثی منوط کرده و عنوان نموده در صورت عدم تایید ثالث معامله فسخ و کان لم یکن خواهد بود و مدتی نیز برای این شرط قائل نشده است. پرسش ۱.آیا این شرط فسخ ،خیار شرط بصورت یکطرفه برای خریدار است؟ ۲.در صورت مثبت بودن پاسخ آیا با توجه به اینکه مدتی برای خیار شرط ذکر نشده و شرط باطل میشود، معامله هم باطل است ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ چنانچه قرائن مطمئنه دال بر تأیید یا عدم تأیید معامله توسط طرف ثالث در مدت زمان کم باشد به گونه ای که موجب حهل به معامله یا غرر نشود اشکال ندارد و شرط فسخ از یک طرف است و معامله صحیح می باشد.

۲_ اگر قرائن دال بر تأیید یا عدم تأیید معامله توسط طرف ثالث در مدت زمان کم نباشد و موجب جهل به معامله و یا غرر باشد معامله و شرط باطل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن