برای تطهیر اشیاء نجس، ابتدا باید عین نجس را برطرف کرد سپس به همان تعدادی که نوع نجاست اقتضاء می کند آن را آب کشید. حال آیا بول و ادرار عینیّت دارند تا اوّل عین آن را جهت تطهیر، برطرف کنیم؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: عینیّت برای بول نیست و همین که آب پاک در غیر آب قلیل به قسمت نجس برسد پاک می شود ولی در آب قلیل باید سه مرتبه شسته شود و در لباس، فرش و مانند اينها بايد بعد از هر دفعه شستن، فشار دهند تا غساله آن بيرون آيد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن