بسمه تعالی باسلام ودعای خیر وآرزوی قبولی عزاداری سروروسالار شهیدان اباعبدا…الحسین فردی بموجب وصیت تمامی اموال خود را به همسر ش وصیت تملیکی نموده است وهمه وراث وی نیز درجلسه حاضروذیل وصیتنامه را امضا وآنرا تائیدوتنفیذ کرده اند .سوالی که پیش میآید اینستکه آیا اجازه ورثه درزمان حیات موصی برای این امر کافی است ووصیتنامه مذکور نسبت به مازاد بر ثلث تنفیذ وقطعی میباشد . یا آنکه برای تنفیذ وصیت نسبت به مازاد اجازه پس از فوت لازم است ومیتوانند از امضاء وتنفیذ خوددرزمان حیات موصی (باعنایت به اینکه موصی له ۱۷ سال است موصی به را قبض کرده است) عدول نمایند ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر موصی در زمان حیات خود آن را به همسر خود داده است و به او تملیک کرده و قبض صورت گرفته است ورثه نمیتواند از امضای خود برگردند ولی اگر بیان داشته است که بعد از مرگ به همسر بدهند و ورثه قبول کرده اند میتوانند بعد از مرگ نسبت به مازاد بر ثلث مخالفت کنند گرچه از شیوه مومنان به دور است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن