بسم اله الرحمن الرحیم مرجع عالیقدر شیعیان حضرت آیت اله عظمی علوی گرگانی (دامت برکاته) استفساریه سلام علیکم با احترام اینجانب سید محمد علی جنابان وفق وقفنامه و وصیتنامه (پیوست) و اسناد سجلی مثبته بعنوان وصی، و، احدی از اوصیا موقوفه حاج سید جعفر تاجر قمی منصوب گردیده ، که موصی حدود %۱۲ درصد آنرا (یک شبانه روز آب قنات خمارخان در روستای سراجه) وقف عام، و مابقی را وقف خاص اعلام، ومتولیان را شرعا و قانونا مکلف و ملزم به تبعیت از وصیتنامه واجرای آن در اداره امور موقوفه نموده، متاسفانه سازمان محترم اوقاف سالها است کرارا با دخالتهای بیمورد توسط افرادی ناآگاه و بی تفاوت به مسائل شرعی و قانونی با اظهارات کذب و مهمل در مراجع تصمیم گیری اصرار به تحمیل تولیت استصوابی وضم امین را داشته، تا شاید زمینه تبدیل وقف خاص را به عام فراهم نمایند، که بدعتی خطرناک است که اصل وقف را مبطل، و الحاق مضمون عام یا استصوابی وضم امین بدون ارائه هیچگونه ادله شرعی و قانونی به موقوفه، سرمایه حدود ۶۰۰ نفر مستاجرین شاغل در ثلث خاص موقوفه مجتمع تجاری الزهراء را با خطر کاهش ارزش سرمایه به حدود ۲۰% ارزش فعلی مواجه خواهد ساخت، که این ظلمی است آشکار و غیرقابل جبران برکسبه مومن و مسلمان. لذا ازآن مرجع معظم استدعا دارم، با صدور فتوی جهت رفع هرگونه ابهام و عدم مداخله بیمورد اوقاف، و انجام وظیفه اوصیا درمسئولیتی که حسب وصیتنامه برآنان تکلیف شده را موجب گردد. انشااله من اله التوفیق اوصیا موقوفه خاص حاج سید جعفر تاجرقمی سید محمد علی جنابان

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

تغییر وقف نامه و مورد وقف از وقف خاص به وقف عام شرعا حرام است و باید طبق مورد وقف عمل شود و اگر در وقف نامه متولی منصوص تعیین شده است و متولی نیز طبق موازین شرعی عمل میکند نصب امین و ناظر وجهی ندارد و در مورد جزئیات سئوال باید به متن وقف مراجعه شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن