بنده در سال ۹۳ مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پس انداز مال خود را در اختیار برادر خود قرار دادم تا با آن مال کار کند و یا در اختیار کسی که کار میکند قرار دهد و منافع آن را برگرداند. آن برادر پول را در اختیار شخص نامطمئنی قرار دادند و آن شخص پول را برنگرداندند. آیا برادرم که ۱۰۰ میلیون را تلف کرده نسبت به مال ضامن هست؟ اگر بنده در امسال درخواست مال امانت خود را از برادر بکنم میتوانم ارزش افزوده بیشتری که ۶ سال است آن ۱۰۰ میلیون پیدا کرده را مطالبه کنم؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر برادر شما میدانسته که آن فرد عامل غیر مطمئن است و یا اصرار کرده است که با ضمانت او مال را به فرد عامل بدهید ضامن است و باید مال را برگرداند و نسبت به این مدت که مال کاهش ارزش پیدا کرده است مصالحه صورت گیرد و ایشان هم میتواند خسارت را از عامل بگیرد ولی اگر برادر شما هم نمیدانسته که آن فرد نامطمئن است و اصرار هم نکرده و ضمانت مال شما را نکرده است ضامن نیست و عامل باید پول را با خسارت برگرداند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن