حضور مرجع عالیقدر آیه الله علوی گرگانی سلام علیکم پدرم واقف خیریه محبان الایمه ع میباشند.هدف ایشان ذکرفضایل ایمه وروضه خوانی بوده است.برای تامین مخارج این مکان،۱۶باب منزل مسکونی را وقف نموده اند. بعداز ورشکستی وفوت شوهرمن ،وگرفتاریه شدید مالیه من.پدرم که پیر وبیماربودند وغیرازین اموال چیزی نداشتند.جلسه ای تشکیل دادندوباحضور چندشاهدیکی ازین ۱۶منزل رابمن هبه کردندوگفتنداین منزل ، اسنادش وقف شده اما من ازین منزل استفاده شخصی داشته ام وبه قبض وقف نداده ام.گفتندشما واجب النفقه ی من هستی برو واین منزل را از اداره اوقاف بگیر. وقتی من به اداره اوقاف مراجعه کردم گفتند اولا چون درسند وقف.واقف خودش رامتولی اعلام کرده.قبض وقف انجام شده است. دوما چون زمین ملک متعلق به آستان قدس رضوی میباشدودر سندتمدیداجاره آستان قدس ،پدرشما بعنوان متولیه وقف ،اجاره راتمدید نموده اند.همین سند دلیل برتصرف وقف میباشد. وملک را بمن ندادند.الان ۱۱سال است پدرم فوت نموده اندومشکلات من خیلی بیشترشده است. اکنون سوال من ازمحضرآن بزرگوار اینست که ۱–آیاسخن پدرمن که واقف بودندومیگفتندکه بعنوان متولیه وقف تصرف دراین ملک نداشته اند پذیرفته است یا سندی که کارمند آستان قدس ،تنظیم کرده.وپدرم رابا عنوان متولی ،تمدیدکننده ی اجاره ،معرفی کرده؟؟؟ ۲–آیا درشرایطی که افراد واجب النفقه ی واقف، حتی برای مخارج روزمره ی خود درتنگنای شدید هستند.وقف همچنان باقی میماند؟؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

در مورد جزئیات اظهار نظر خاص نمی شود لکن اگر در وقف نامه پدر شما خود را متولی قرار داده است و سالها هم به وقف عمل می شده است و منافع آن هزینه در مورد وقف می شده است قبض محقق شده است.

۲_ اگر وقف محقق شده باشد باطل نمی شود حتی اگر واجب النفقه واقف در عسر و حرج باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن