در شرع مقدّس، ملاک شکسته شدن نماز برای مسافر، نشنیدن اذان و ندیدن دیوارهای شهر بیان شده است ملاک آن چه دیوارهایی می باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ملاک در ندیدن ساختمان، خانه های مسکونی است که به طور متعدّد در کنار هم قرار دارند و عرفاً آنها را جزء شهر حساب می کنند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن