در صورتيكه زوجه تا يك تاريخي معين زوج خود را از هرگونه طلبي ابرا نموده باشد و انشا نیز نموده باشد و زوجه سپس منكر ابرا مهريه شود ؛ حال ميتوان گفت صرف ادعا زوجه مبني بر انكار ابرا مهريه كفايت ميكند ؟ با توجه به اطلاق ابرا آيا صرف انكار زوجه حكايت از قصد عدم ابرا نسبت به مهريه بوده؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اطلاق عبارت ابرا طلب از شوهر شامل مهریه نمی شود مگر قرائن و شواهدی دال بر ابرا مهریه هم باشد مثلا زن طلب دیگری نداشته باشد و با این حال طلب خود را ابرا کند و یا سخن از مهریه باشد و سپس طلب خود را ابرا کند شامل مهریه می شود

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن