در عبارات ذيل كه در رساله استفاده شده در كداميك از موارد مى‏توان از مجتهد ديگر تقليد كرد: الف – به احتياطى كه در كنار فتوا مى‏آيد احتياط مستحب گفته مى‏شود ب – احتياط واجب كه معمولاً مطلق مى‏آيد. ت – موردى كه مجتهد مى‏فرمايد: اشكال دارد. ث – موردى كه مجتهد مى‏فرمايد: مورد تأمل است. ج – موردى كه مى‏فرمايد: اين مورد مشهور است. ح – موردى كه مى‏فرمايد: اين چنين گفته شده. خ – موردى كه مى‏فرمايد: اين مطلب اشهر است. د – موردى كه مى‏فرمايد: اقوى اين است. ذ – موردى كه مى‏فرمايد: اظهر اين است.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف – جايز نيست.ب – جايز است.
ت – جايز است.ث – جايز است.
ج – جايز نيست.ح – جايز است.
خ – جايز نيست.د – جايز نيست.
ذ – جايز نيست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن