زيد داراى عيال و هشت اولاد است كه چهار تا پسر و چهار تا دختر مى‏شود يكى از دختران ازدواج نموده داراى فرزند پسر است هم چنين زيد داراى خانه است در مسافرتى زيد با عيال و يك پسر و چهار دختر و نوه دخترى خود بر اثر تصادف كشته مى‏شوند با توضيح اين كه زيد با عيال و پسرش در دم كشته مى‏شوند و در راه بيمارستان يكى از دخترها و در بيمارستان دختر ديگر و روز بعد دختر سوّمى با نوه زيد و دختر چهارّمى نيز چند روز بعد فوت نموده است، بنابراين در حال حاضر براى زيد سه پسر و دامادش به عنوان وارث باقيمانده است بفرمائيد: مايملك زيد و ديه چگونه تقسيم مى‏شود و تكليف دخترى كه ازدواج كرده و از شوهرش مهريّه را طلب دارد، چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر امكان دارد علم پيدا كنيم كه زيد و همسرش و پسر، كدام زودتر مرده‏اند بايد طبق قواعد شرع آن كس كه بعد مرده از آن كس كه زودتر مرده است ارث ببرد، طبق سهام طبقات الارث و اگر يقين پيدا كنيم كه همه با هم مرده‏اند چهار دختر و سه پسر بازمانده در هنگام مرگ آنها ارث مى‏برند ولى اگر ندانيم كدام زودتر مرده‏اند اينجا بايد اوّل پسر را مرده فرض كرد و پدر را زنده، كه پدر از پسر ارث ببرد و بعد پسر را زنده فرض كرد و پدر را مرده كه پسر از پدر ارث ببرد بمقدار سهم الارث، و در مورد مادر و پسر و زن و شوهر هم به همين صورت يك مرتبه اوّلى و مرتبه ديگر دوّمى را زنده فرض كنيم كه ديگرى از او ارث ببرد و لازم به ذكر است در آن مقدار كه از همديگر ارث برده‏اند ديگرى از آن مقدار ارث نمى‏برد و در صورت توارث، بقيّه ورّاث طبق سهم ارث خود مى‏برد و امّا در مورد دختر كه در بين راه مرده او از پدر و مادر ارث مى‏برد و سه دختر ديگر و سه برادر از او ارث مى‏برند و دختر دوّم از پدر و مادر و خواهر ارث مى‏برد و بازماندگان از او ارث مى‏برند، خواهر سوّم از پدر و مادر و خواهرانى كه قبل از او فوت كرده‏اند ارث مى‏برد و سه برادر و يك خواهر از او ارث مى‏برند امّا خواهر چهارّم كه داراى شوهر است در فرضى كه بچّه آنها داراى مال است از بچّه و پدر و مادر و خواهران خود ارث مى‏برد و بعد نصف ماترك اين خانم را شوهر ارث مى‏برد و بقيّه بين برادران تقسيم مى‏شود، در مورد مهريّه هم نصف مهر را شوهر به ورثه خانم كه برادران هستند بايد بدهد، در مورد ديه هم اگر طورى تصادف شده كه فرض ديه لازم مى‏آيد در تقسيم آن، همان مسائلى كه در ارث گفته شده تقسيم مى‏شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن