سلام؛ زنی با اجبار کردن مرد از طریق عدم تمکین خاص و عام و بردن فرزند به خانه پدرش، مردش را در تنگنا قرار می دهد و این مرد زمانی که اقدام ریش سفیدان و مشاوران موثر واقع نمی شود، به ناچار به دادن وکالت طلاق در عوض حفظ زندگی اش و بازگشت زن و بچه اش و مهم تر از آن برای آینده بچه اش تن می دهد. اکنون این زن پس از چندبار تهدید، به همراهی خانواده اش اقدام به طلاق یکطرفه با آن وکالت کرده است اما مرد به این کار راضی نیست و بارها تاکید کرده که قلبا آن وکالت از نظرش باطل است. حال با توجه به مطلب فوق، آیا طلاق زوجه با آن وکالت نامه صحیح خواهد بود؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر در هنگام دادن وکالت تصریح کند که این وکالت از روی رضایت نبوده است و یا زن میداند که این وکالت همراه با رضایت نیست طلاق واقع شده هم باطل است

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن