سلام آیا دیدن تصاویر سکس برای فرد متاهل قبل از مجامعت مکروه است؟برای مجرد چطور؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

این عمل شایسته نیست و کراهت دارد و اگر موجب خروج منی یا ارضای کامل شود گناه دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن