سلام آقا من یک سوال دارم۔۔ من شنیدم که اگر کسی نماز ھای پنج اوقات می خواند ایشان ھیچ وقت گناہ ھا انجام نمی دھد اما من دیدم که ایشان نمازھای پنج اوقات ھم می خواند و گناہ ھای ھم انجام می دھد آیا ایشان نمازش درست نمی خواند۔۔؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

آنچه که در روایت وارد شده است آن است که نماز انسان را از گناه و فحشا بازمیدارد و مراد آن است که نماز صحیح موجب تقویت روحیه ایمان و دوری شیطان می شود اما اختیار را از او سلب نمیکند لذا اگر کسی نماز را با توجه به حقیقت ایمانی نخواند و صرفا طبق عادت نماز بخواند و به خدا تقرب نجوید امکان گناه برای او وجود دارد در هر حال اگر افعال و شرایط نماز رعایت شود ظاهر نماز صحیح است ولی اثر تربیتی نماز را نخواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن