سلام عليكم اگر فردي با ديگران قرارداد مضاربه ببند و در قرارداد توافق كنند كه تقسيم سود به شكل زير باشد: اگر ميزان سود كمتر از ۲۰ درصد اصل سرمايه بود،‌ ۲۰ درصد سود براي عامل و ۸۰ درصد آن براي صاحب سرمايه؛ اگر ميزان سود بين۲۰ درصد تا ۶۰ درصد اصل سرمايه بود،‌ ۵۰ درصد سود براي عامل و ۵۰ درصد آن براي صاحب سرمايه؛ و اگر ميزان سود بيشتر از ۶۰ درصد اصل سرمايه بود،‌ ۸۰ درصد سود براي عامل و ۲۰ درصد آن براي صاحب سرمايه. منطق حاکم بر این نوع تقسیم سود هم این است که اگر سود پروژه پایین باشد (حالت اول) ریشه در عدم انجام مناسب کار توسط عامل دارد؛ فلذا سهم وی کم در نظر گرفته شده است و اگر سود پروژه زیاد باشد (حالت سوم) ریشه در انجام مناسب کار توسط عامل دارد؛ فلذا سهم وی زیاد در نظر گرفته شده است. آیا چنین قراردادی با چنین مدلی برای تقسیم سود، صحیح و مشروع است؟ حکم این شرایط برای قرارداد مشارکت چگونه است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنین قرارداد مشارکت و یا مضاربه ای صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن