سوال ۲۴۹۰۸رای صادرع تجدید نظر الزام به طالق به دليل عسر وحرج می باشد وارد است زيرا مطابق نظريه پزشکی قانونی شهرستان ايالم به شماره(۰۰۲ مورخ ۲۴/۶/۱۴۰۰(و نظريه کميته پزشکی قانونی اداره کل پزشکی قانونی استان ايالم به شماره(۳۶۱۱ مورخ /۱۴۰۰ ۱۲/۸(تعداد اسپرم در مايع منی صفر و علت آن اختالل انسدادی بيضه اعالم شده است همچنين موضوع اختالل افسردگی خفيف زوج تأييد گرديده که منجر به کاهش ميل جنسی شده است هرچند اين نکته نيز اضافه گرديده که با روش های پيشرفته آزمايشگاهی احتمال باروری وجود داشته و مسئله اختالل افسردگی خفيف نيز با درمان دارويی قابل درمان می باشد مع الوصف با التفات به ناکام ماندن اقدامات درمانی زوجين تاکنون و نيز با عنايت به نظريه پزشکی قانونی مورد اشاره که باروری را به صورت احتمال آن هم با استفاده از روش های پيشرفته آزمايشگاهی مطرح کرده است و بتوجه به عدم تمايل و آمادگی زوجه از حيث جسمی و روحی و روانی برای تداوم اقدامات درمانی و ادامه زندگی مشترک و نيز التفات به عالقه شديد زوجه به داشتن فرزند و يأس از داشتن آن به عقيده اين محکمه عسر وحرج بر زندگی مشترک زوجين سايه افکنده و اجبار به تداوم اين زندگی منطبق با موازين شرعی و قانونی نمی باشد ماالً به استناد مادتين ۱۹۸و۳۵۸ قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد ۲۶ و۲۹و۳۳ قانون حمايت خانواده و مواد ۱۱۳۰-۱۱۳۳-۱۱۴۳-۱۱۴۵-۱۱۵۱ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه ياد شده صادرو اعالم می نمايد.نوع طالق بائن قضايی و عده آن سه طهر می باشد.زوجين فاقد فرزند مشترک بوده و زوجه در حال حاضر باردار نمی باشد اما مدخوله است زوجه تعداد سی و چهار سکه تمام بهار آزادی از مهريه خويش را به زوج بذل نموده و تنها خواستار هشتاد سکه باقيمانده می باشد و راجع به ساير حقوقات ماليه خود ادعايی ندارد. همچنين زوجه خواستار جهيزيه خود به شرح ليست مضبوط در صفحه ۳۹ پرونده است که زوج ملزم و محکوم است به استرداد جهيزيه مطابق ليست مزبور به زوجه مدت اعتبار حکم طالق شش ماه پس از تاريخ ابالغ رأی فرجامی يا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشد و سردفتر محترم دفتر رسمی طالق نماينده دادگاه در اجرای صيغه طالق در صورت امتناع زوج خواهد بود. الزم به ذکر می باشد که ثبت طالق موکول به تأديه حقوق مالی زوجه به شرح مذکور از جانب زوج است مگر در صورت رضايت زوجه يا صدور حکم قطعی داير بر اعسار زوج يا تقسيط محکوم به. در هر صورت هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذکور به ثبت طالق رضايت دهد می تواند پس از طالق برای دريافت اين حقوق از طريق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل فرجام خواهی در ديوان عالی کشور خواهد بود.

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

عدم امکان باروری زوج از موارد جواز طلاق توسط حاکم شرع نیست لکن اگر ضمیمه آن موارد دیگری همچون ایجاد عسر و حرج و افسردگی و بدرفتاری زوج باشد و مجموعه ان موجب احراز عدم امکان سازگاری زوجین باشد میتواند موجب حکم حاکم شرع به طلاق بائن شود و در مصادیق اظهار نظر خاص نمیگردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن