شخصى بعد از بول استبراء مى‏كند و خود را تطهير مى‏نمايد سپس چند قطره بول يا تَرى از او خارج مى‏شود و اين عمل تكرار مى‏شود آيا بايد هر بار لباسش را عوض كند و آب بكشد؟ و اگر مشقّت داشته باشد، چه حكمى دارد؟ و اگر حكمش را نمى‏دانسته نمازهائى را كه خوانده چه صورتى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر یقین کند بول است در صورتى كه مستلزم عسر و حرج نباشد بايد محلّ تطهير و لباسش را پاك كند و در غير اين صورت مى‏تواند پارچه ای را به عورت خود ببندد كه موجب سرايت نشود و نماز بخواند و نمازهائي كه خوانده اگر به دستورى كه گفته شد عمل نكرده باشد بايد اعاده نمايد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن