شخصى داراى دو فرزند پسر و دو فرزند دختر است اين فرد دو فرزند خود را بنام¬هاى زيد و هند در سنّ ۶ ماهگى به علّت فوت همسرش به تهران برد و به مراكز مخصوص سپرد و ديگر هيچ خبرى از آنها ندارد حال اين مرد وصيّت كرده كه من تمام مخارج عروسى دختر ديگرم را مى‏دهم و در مقابل او از من ارث نبرد و اين دختر هم قبول مى‏كند و وصيّت نامه پدر خود را امضاء مى‏كند بعد از مدّتى فرزند مذكّر او هم فوت مى‏كند و بعداً دختر به اين وصيّت نامه اعتراض مى‏كند حال سئوال اين است كه ارث اين مرد چگونه تقسيم مى‏شود و آيا آن دو فرزند نامعلوم هم فى الواقع ارث مى‏برند يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر اين دختر به صورتى امضاء كرده كه ديگر هيچ مالى از پدر به من نرسد حتّى اموالى كه بعد از امضاء، پدر كسب كند و امضاء هم با رضايت انجام شد در اين دو صورت اگر پسری که مرده مرگ او بعد از پدر بوده اموال بين پسر كه مرده و آن دختر و پسرى كه الان معلوم نيست كجا هستند، تقسيم مى‏شود و سهم اين دو كنار گذاشته مى‏شود تا تكليف آنان روشن شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن