شخصى كه به مرجع حىّ رجوع كرده بعد از مدتى مرجع مرجوع فوت كرد، آيا بايد دوباره به حىّ ديگرى رجوع كند يا اين كه به فتواى مرجع اوّلى و دوّمى مى‏تواند عمل كند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر بخواهد با اجازه مرجع زنده باقی بر تقلید مرجع میّت باشد به مرجع دوم رجوع کند گرچه احتیاط آن است که هر کدام از دو فتوا که موافق احتیاط است را عمل نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن