شخصى پس از رسيدن به سنّ تكليف، در ميان دو مرجع تقليد (زيد و عمرو) زيد را اعلم تشخيص داده و از وى تقليد نموده ولى پس از فوت هر دو مرجع تقليد به اين نتيجه رسيده كه تشخيص وى در آن زمان صحيح نبوده و عمرو اعلم بوده مستدعى است بفرمائيد با فرض وجوب تقليد از مجتهد ميّت اعلم، تقليد از زيد واجب است يا تقليد از عمرو در صورتى كه مقلّد در زمان حيات عمرو از او تقليد ننموده است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مرجع حیّ اعلم باشد، بايد رجوع به حىّ نمايد و براى او بقاء صحيح نيست زيرا نسبت به عمرو تقليد ابتدائى است و نسبت به زيد بقاء غير صحيح است مگر مرجع حیّ تقلید ابتدایی را قبول داشته باشد که اگر مرجع میّ ت دومی اعلم باشد باید از او تقلید کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن