شخصی سحری می خورد و فکر می کند هنوز صبح نشده ولی بعداً متوجّه می شود صبح بوده و سحری خورده است یا نماز صبح می خواند به تصور اینکه وقت نماز شده ولی بعداً متوجّه می شود هنوز وقت نماز نشده و نماز خوانده است؛ حکم نماز و روزه چنین فردی چگونه است؟ در صورتی که این شخص جاهل به حکم باشد یا حکم را فراموش کرده باشد نماز و روزه اش چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید نماز را قضا کند و در مورد روزه هم اگر برّرسی کرده بود و یقین به باقی ماندن وقت داشته قضا ندارد و چنانچه برّرسی نکرده بود بایستی روزه را قضا کند و تمام این احکام در مورد جهل به حکم است امّا اگر از باب فراموشی حکم باشد، باید در هر حال آن را قضا کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن