طبق نظریه شما ، آیا در ریت ماه باید وحدت افق را در نظر گرفتیم ، یعنی اگر ماه در منطقه ما دیده نمی شود و در منطقه ای شبیه منطقه ما دیده می شود ، آیا دیدن منطقه برای ماه ما کافی است؟ آیا آن منطقه با ما افق دارہ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

وحدت افق در رویت هلال برای دو منطقه که هلال ماه در یکی دیده شده و در دیگری دیده نشده است برای اثبات هلالل ماه در آن منطقه دوم لازم است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن