طلبه¬ای که برای تبلیغ به شهری مسافرت کرده است اگر بخواهد چند روز به روستایی در چند کیلومتری آن شهر برود و برای مدّتی در آنجا باشد و دوباره برگردد آیا می تواند در آن شهر قصد ده روز کند و تکلیف نماز و روزه¬اش در آن دو محل چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر از اوّل بداند که در روستای جداگانه می خواهد تبلیغ کند نمی¬تواند در آن شهر قصد اقامه نماید، ولی اگر در آن روستا قصد اقامت کند و بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی تصمیم بگیرد که به محل دیگری نیز جهت تبلیغ برود و مسافت آن محل هم کمتر از مسافت شرعی باشد به قصد اقامت ضرر نمی زند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن