فرزند بنده یک فقره چک به مبلغ ۴۵ میلیون تومان بابت بخشی از ثمن خرید یک دستگاه آپارتمان به فروشنده داده ولیکن نتوانسته در سر رسید چک وجه آنرا تامین و به حساب واریز کند تا فروشنده وصول نماید از سوی دیگر فروشنده تهدید می کرده که چک فرزندم را برگشت و طبق شرط مندرج در قرارداد آنرا فسخ خواهد کرد و اظهار نمود باید مبلغ بیشتری بدهم تا اینکه چک فرزندم را با چک بنده عوض کند بنابراین بنده ناچار شدم بابت تعویض چک فرزندم دو فقره چک اولی به مبلغ ۳۰ میلیون تومان به تاریخ ۱۰ روز بعد از تاریخ چک معوض و دومی به مبلغ ۱۵ میلیون و پانصد هزار تومان به تاریخ یک ماه بعد از تاریخ سررسید چک معوض به فروشنده بدهم بدین ترتیب فروشنده مبلغ ۵۰۰ هزار تومان بیشتر از مبلغ چک فرزندم تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه از بنده وصول کرده است آیا اخذ این مبلغ اضافه از بنده به لحاظ شرعی درآمد مشروع محسوب می شود یا خیر ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

دریافت این مبلغ به عنوان خسارت شرعا حرام است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن