مرجع عالیقدر؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی (دام عزّه) ضمن عرض سلام و آرزوی توفیقات بیشتر حضرتعالی در اقامه احکام الهی؛ بیان احکام مسائل راجع به قضیه ذیل مستند به مقام مرجعیت جنابعالی مورد استدعا است: قضیه: صاحب منصب دستگاه عهده دار اجرای قوانین ناظر به حقوق عامه مردم با ذکر جهات و دلایلی از مقام صالح مافوق خود استیذان به اعطای اختیاراتی فوق العاده برای شناسایی و مجازات مرتکبین افعال معین شده در دو قانونی که قبلاً و برای شرایط عادی وضع گردیده ولی فعلا در شرایط جنگ اقتصادی (در زمان استیذان) هم¬سو با اهداف دشمن ارتکاب شوند، نموده است. مقام صالح ضمن اعطای اذن درخواستی توصیه به اتقان بررسی‌ها و رعایت عدالت در تنبیه افراد مشمول اذن نموده است. حالیه؛ مبتنی بر این قضیه و با توجه به اینکه اِعمال این اختیارات استثنایی به استناد شرایط فوق العاده کشور، حقوق بسیار مهمی را از مردم سلب می¬نماید؛ بیان احکام شرعی مسائل ذیل محل حاجت است: مسائل: ۱- تکلیف مأذون در رعایت محدوده و قیود این اذن منجمله: الف – تشخیص هم¬سویی انگیزه و قصد مرتکب فعل با اهداف دشمنان و ب – احراز انطباق فعل ارتکابی با قوانین مندرج در متن استیذان؛ شرعاً چه حکمی دارد؟ ۲- آیا مأذون اختیار تسّری اختیارات ناشی از اذن به موارد یا مصادیق قبل از تاریخ اعطای آن یا بعد از اتمام مدت اعتبار آن را دارد یا خیر؟ ۳- آیا مأذون مکلّف، ضامن رعایت همه قیود و حدود اذن است یا شرعاً به انجام توصیه¬های مرجع اذن به رعایت عدالت و اتقان در همه اقدامات خود نیز تکلیف دارد؟ ۴- در فرض تخلف از همه یا بعضی از حدود اذن، مأذون چه تکلیفی دارد و متضرر از تخلف مأذون شرعاً دارای چه حقوقی است؟ ۵- جبران ضرر مادی یا خسارت معنوی متضرر از تخلف از حدود و شروط اذن به عهده چه شخصی است؟ ۶- سهوی یا عمدی بودن تخلف مأذون از محدوده قیود و تعاریف اذن چه اثر حکمی بر تکلیف وی در قبال مرجع اذن و شخص متضرر دارد؟ مـحـمـد دبـسـتانـی

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_مأذون شرعا مکلف به رعایت حدود و شرایط و مقدار اذن گرفته شده از مرجع ذی صلاح شرعی است و نباید تجاوز از آن حدود کند.

۲_ مأذون مکلف به رعایت حدود و شروط اذن است و نمیتوان این حدود را به تاریخ ما قبل و یا ما بعد اذن تسری دهد.

۳_ مکلف به رعایت حدود و شرایط اذن می باشد و الا ضامن می باشد.

۴_ اکر بر خلاف حکم شرعی ضرری به فردی وارد شود حکم کننده ضامن خسارت می باشد و مورد آن باید مشخص و معلوم شود.

۵_در صورت وارد آمدن ضرر و خسارت باید این خسارت جبران شود.

۶_ در صورت وارد آمدن خسارت ضمان ثابت است و اگر عمدی باشد گناه نیز مرتکب خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن