مردی در زمان حیات خویش، تمام اموال خود را با شرایط زیر به همسرش صلح نموده است. الف) مادام الحیاة اختیار منافع آن، حتّى خیار فسخ، با مرد مصالِح باشد. ب) بعد از فوت مرد، عمسرش هزینه تجهیز و انجام وصایاى او را بپردازد. ج) همسر حقّ واگذارى املاک مورد مصالحه را به غیر در زمان حیات خود ندارد. د) بعد از وفات همسر، نصف مایملک بین ورثه مرد تقسیم شود و نصف دیگر با اذن ورثه در خیرات و مبرّات مصرف شود. آیا این صلح با شرایط مذکور صحیح است؟ (کد مؤسسه: ۱۲۲۸۷۵)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

این صلح شرعا مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن