نظر به مضاف بودن فاضلاب های جمع آوری شده از سطوح شهر، مزارع و کارخانجات صنعتی و تلاقی آنها با اعیان نجس و یا سایر مایعات متنجّس ولو به صورت اندک در مجاری و مخازن تصفیه خانه ها مرقوم فرمایید: الف: حکم تمام آب های جمع آوری شده به لحاظ نجس یا پاک بودن چیست؟ ب: این آب ها پس از طی پروسه بازیافت و گذشتن از چندین مرحله تصفیه، اقدامات بهداشتی، گندزدایی و رفع کدورت نهایتاً منتج به زلال گشتن آن می گردند. آیا حکم قبلی همچنان پایدار است یا با این اوصاف عارضی، تغییر می کند؟ ج: حکم استفاده از پساب های تصفیه شده برای مصارف خانگی، خوردن و آشامیدن در صورت متنجّس دانستن پساب مذبور چیست ولو اینکه به لحاظ بهداشتی در سطوحی مطلوب از کیفیّت و معیارهای استانداردهای مختلف جهانی باشد؟ د: با فرض متنجّس بودن پساب ها مرقوم فرمایید حکم استفاده از آن در مصارف کشاورزی همچون آبیاری چگونه خواهد بود؟ آیا می توان نظر به استحاله آب در تبدیل شدن آن به محصولات مزبور و حکم به جواز این استعمال داد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: در صورتی که صدق آب مضاف کند با فرض بالا نجس است گر چه با توجه به کثرت آب موجود در شبکه فاضلاب و عدم تأثیر نجاست و آلودگی بر آب اصل بر مطلق بودن آن آب است.
ب: پاک است مگر همچنان اثر نجاست بر آن باشد.
ج: اگر همراه با نجاست نباشد و رنگ، بو و مزه آب تغییر نکند و صدق آب نجس یا مضاف نکند استفاده از آن برای آشامیدن مانعی ندارد.
د: اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن