هرگاه مهريه زنى غير از وجه نقد باشد همانند سفر حجّ، تعليم قرآن يا كتابت و… و قبل از رفتن به حجّ يا تعليم بميرد بفرمائيد: الف – آيا اين حقّ به ورثه مشاراليها منتقل و توسط آنها قابل مطالبه مى‏باشد؟ ب – آيا مى‏توان بين سفر حجّ يا تعليم در دو فرض قيام و عدم قيام به شخص تفاوتى قائل شد؟ (مثلاً گفته باشد من تو را به حجّ مى‏برم يا تعليم مى‏كنم يا اينكه هزينه حجّ يا تعليم تو را مى‏پردازم) ج – در صورت انتقال به ورثه نحوه استيفاء چگونه است؟(مثلاً در حجّ آيا بايد فقط حجّ نيابتى انجام داد يا اينكه ورثه مى‏توانند ما به الازاء مالى حجّ را مطابق سهم الارث خود تقاضا كنند) د – بطور كلّى هرگاه مهريه از جمله امور غير مالى باشد آيا قابليّت انتقال به ورثه را دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف – به ورثه منتقل خواهد شد.
ب – تفاوتى نمى‏كند و مبدّل به قيمت مى‏شود.
ج – اگر زن در زمان حيات، حجّ بر گردن او مستقرّ گرديده باشد بايد ورثه به مقدارى كه امكان بجا آوردن حجّ نيابتى بلدى باشد، از مرد بگيرند و براى او حجّ نيابتى بجا آورده شود و اگر حجّ مستقرّ نشده باشد ورثه هر كدام بقدر سهم خود از مقدارى كه مى‏توان حجّ بجا آورده شود ارث مى‏برند.
د – قابليّت انتقال به مال را دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن