ورثه مرحوم از این قرار است: یک دختر، یک همسر، پدر و مادر. طریقه تقسیم ارث بین آنها به چه نحو است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: همسر یک هشتم از کل مال به غیر زمین را ارث می برد و باقی اموال به پنج قسمت تقسیم می شود. پدر و مادر هر کدام یک قسمت و سه قسمت دیگر به دختر می رسد به شرط آنکه میّت حاجب نداشته باشد (یعنی: دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد) ولی اگر حاجب داشته باشد مال به شش قسمت مساوی تقسیم می شود. پدر و مادر هر کدام یک قسمت و دختر سه قسمت و یک قسمت باقی مانده به چهار قسمت تقسیم می شود یک قسمت از این چهار قسمت به پدر و سه قسمت به دختر می رسد ضمنا تقسیم ارث بعد از پرداخت بدهی و وصیت به ثلث مال است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن