چنانچه مستحضر هستید دامنه همه علوم گسترش چشمگیر یافته است و از سویی حتّی اِحصای تمام جنبه های یک علم برای یک نفر قابل دسترس نمی باشد یا مشکل است. وقوع هر فعل، معلول عواملی چند است و اظهار نظر درباره افعال انسان نیازمند آشنایی علوم مختلف است. از سویی دیگر، علوم برای ایفای نقش و پاسخگویی نیازها تخصّصی شده اند. الف: به نظر می رسد علم فقه نیز برای پاسخگویی به نیازهای متنوّع انسانها و زمان، باید تخصّصی شود و مجتهدانی در ابواب فقه پرورش یابند تا تمام زوایای یک موضوع قابل احصا شود. ب: در صورتی که لجنه ای از مجتهدین متخصّص در ابواب مختلف فقه تشکیل و در پاسخ به سؤالات و نیازهای فقهی فتوای جمعی صادر کنند آیا: الف: عمل مکلّفین به فتوای جمعی، مجزی است و مؤمنین می توانند به فتاوی آنها عمل کنند؟ ب: مؤمنین را می توان به فتوای جمعی ارجاع داد؟ ج: آیا مناصبی که برای مجتهدین قایل هستم می توان برای لجنه افتای جمعی قایل بود؟  

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تبعیض در تقلید جایز است ولی اینکه بشود به فتوای جمعی عمل نمود خالی از اشکال نیست و توابعی دارد که به صلاح نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن