درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر زنى دو روز خون ديد و قطع گرديد سپس روز پنجم خون ببيند اگر يك روز باشد چه صورت دارد و اگر سه روز باشد وظيفه چيست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتى كه خون روز پنجم يك روز بيشتر ادامه پيدا نكند، كلّ خونى كه ديده استحاضه است و اگر خون روز پنجم بيش از سه روز ادامه پيدا كند، اين مدّت حيض مى‏باشد و روز اوّل و دوّم استحاضه است.

مشاهده کامل

اگر زن مستحاضه در میان انجام وظیفه خود اعم از وضو و یا غسل، خونی از او خارج شود آیا وضو و یا غسل او باطل می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر در بین وضو خون خارج شود، وضو باطل می شود، و اگر در بین غسل خون خارج شود و بقدری باشد که واجب باشد غسل کند، غسل او هم باطل می شود، و چون غسل استحاضه مکفی از وضو نیست لذا برای نماز باید

مشاهده کامل

اگر در بین نماز، از زن مستحاضه متوسّطه و کثیره که غسل و وضو را انجام داده است خون خارج گردد حکم غسل، وضو و نمازش چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که بتواند از خونریزی جلوگیری کند باید جلوگیری نماید ولی اگر امکان ندارد و وقتی هم برای او نیست که بتواند در زمان دیگر نماز را بخواند با آن حال نماز خواندن اشکال ندارد و اگر وقت باقی است باید دوباره بنابر احتیاط

مشاهده کامل

اگر در بین نماز، از زن مستحاضه قلیله که وضو گرفته و خود را پاک کرده است خون خارج شود تکلیف وضو و نمازش چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: بر مستحاضه واجب است بعد از وضو با فرو بردن پنبه از آمدن خون به خارج جلوگیری کند و اگر این کار را کرده و باز خون خارج شد، نماز را ادامه دهد و نمازش صحیح است.

مشاهده کامل

در صورتی که مستحاضه مشغول نماز باشد و در بین نماز، خونریزی پیدا کند حکم نماز وی چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید از بیرون آمدن آن با پنبه و امثال آن جلوگیری کند و الّا اگر وقت وسیع باشد باید نماز را شکسته و خود را شسته و وضو و غسل کند ( اگر مستحاضه کثیره باشد) و نماز را اعاده کند همچنین اگر کوتاهی کرده

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن