درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

شخصی هنگام فوت، دارای دو همسر دائم بوده که از همسر اوّل، سه پسر و چهار دختر و از همسر دوّم، دو دختر و دو پسر به جای مانده است. بخشی از ماترک آن مرحوم زمین می باشد. آیا به همسر دوّم و سایر فرزندان از لحاظ شرعی ارث تعلّق می گیرد؟ همچنین یکی از فرزندان همسر اوّل بدون اطلاع سایر وارثین، اقدام به فروش اراضی مذکور نموده است. آیا ایشان حقّ چنین کاری را داشته است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: به هر دو همسر ارث تعلّق می گیرد و به تمام فرزندان از هر دو زن نیز ارث تعلّق می گیرد ولی زنان از اصل زمین ارث نمی برند. همچنین کسی که مال را بدون رضایت دیگر ورّاث فروخته، ضامن است و حقّ چنین کاری

مشاهده کامل

زن شوهر داری پس از برقراری رابطه نامشروع با مرد اجنبی، با همدستی آن مرد اجنبی، شوهر خود را به قتل می رساند و از طرف محکمه، زن به اتّهام معاونت در قتل عمد شوهرش به ۱۲ سال حبس و مرد اجنبی نیز به اتهام قتل عمدی به قصاص نفس محکوم شده است. حال اگر اولیای دم مقتول بخواهند بجای قصاص قاتل از قاتل دیه بگیرند آیا همسر مقتول که خود در وقوع قتل شوهرش بعنوان معاون نقش داشته، از دیه ارث می برد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر معاونت این زن به گونه ای بوده که قتل به زن نیز نسبت داده شود و نقش واقعی در قتل داشته باشد از دیه شوهر ارث نمی برد امّا اگر معاونت او در حدّ مهیّا کردن مقدّمات باشد و نقشی در خود قتل نداشته

مشاهده کامل

فرزند اینجانب دارای همسر عقد کرده بوده و چند سال قبل، در حادثه ای فوت می نماید ولی تا قبل از فوت، عروس را به خانه نیاورده و همبستر نیز نشده بود. همسر متوفّی اکنون دیه دریافت نموده است. الف: آیا همسر از دیه سهم می برد؟ ب: آیا دیه جزو ما ترک متوفّی محسوب می شود؟ ج: چنانچه پدر متوفّی ملکی را به عنوان پشت قباله همسر متوفّی منظور کرده باشد آیا پس از فوت نیز پرداخت آن بر ذمّه پدر متوفّی می باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: الف: بله ارث می برد. ب: بله جزء ما ترک میّت است. ج: بله باید آن مال را به زن بدهد.

مشاهده کامل

اگر ورثه، بعد از فوت میّت، در اعیانی اموال میّت از مال خودشان، تعمیراتی کردند مثل نقاشی یا گچ کاری، آیا موقع پرداخت ارث زوجه، باید قیمت تمام اعیانی را بدهند یا اینکه زوجه فقط قیمت اصل هوائی را می برد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که این تعمیرات در اضافه نمودن قیمت نقش داشته باشد و زن هم در هزینه مشارکت نکرده باشد فقط قیمت اصل هوایی را می برد.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن